Walne zgromadzenie fundatorów

Walne Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji ustalającym kierunki jej rozwoju oraz dokonującym oceny osiągniętych wyników. W Walnym zgromadzeniu uczestniczą wszyscy fundatorzy Fundacji.

Fundatorami Założycielami Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie są osoby prawne i fizyczne które ustanowiły Fundację.

Fundatorami Fundacji mogą być także osoby fizyczne lub prawne, które zdeklarują wsparcie na rzecz Fundacji i wyrażą wolę współuczestnictwa w działalności Fundacji. Osoby prawne i fizyczne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Fundatora Wspomagającego.