O fundacji

W 1991 roku powstała Fundacja Budowy Szpitala ZOZ w Chrzanowie, która została zarejestrowana w 1992 roku. Jej głównym celem było wsparcie budowy nowego szpitala. Stary szpital w Chrzanowie mieścił się przy ul. Szpitalnej, jednak powiat chrzanowski potrzebował bardziej nowoczesnej placówki, która spełniałaby wszelkie wymogi sanitarne. Proces inwestycyjny związany z budową nowego szpitala w Chrzanowie rozpoczął się w 1978 roku, a cztery lata później wojewoda katowicki zatwierdził założenia techniczno ekonomiczne przyszłej placówki. Szpital powstał przy ul. Topolowej, a pierwsze jego oddziały zostały oddane do użytku 1994 roku.

W związku z zakończeniem budowy nowego szpitala nazwa fundacji uległa zmianie i od 19 października 2001 roku funkcjonuje ona jako Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. W chwili obecnej wspiera zakup nowych urządzeń specjalistycznych, przeznacza również swoje środki na pokrycie bieżących wydatków Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

W dniu 30 grudnia 2005r. decyzją Sądu Rejonowego w Krakowie fundacja wpisana została na listę organizacji pożytku publicznego i uzyskała możliwość pozyskiwania funduszy z 1 % odpisu podatkowego.

Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zaś wspieranie i ustawiczny rozwój działalności leczniczej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie oraz wspomaganie działalności profilaktycznej zwłaszcza dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego.

Fundacja realizuje swe cele w szczególności poprzez:

a/  finansowanie, dofinansowanie lub udzielenie pożyczek na budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie szpitala,

b/  finansowanie lub współfinansowanie wydatków na zakup sprzętu, aparatury medycznej, technicznej i części urządzeń służących diagnostyce, lecznictwu, rehabilitacji i profilaktyce,

c/  prowadzenie akcji, projektów i inicjatyw promujących zdrowie i ochronę zdrowia,

d/  współpracę i współdziałanie z krajowymi organizacjami, instytucjami, ruchami i inicjatywami działającymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

e/  współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zagranicznymi o podobnym charakterze,

f/  promocję i upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o celach, zadaniach i działalności Fundacji oraz Szpitala,

g/  prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,

h/ pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych i innych,

i/ pomoc rzeczową dla Szpitala,

j/ organizowanie zjazdów, sympozjów i konferencji szkoleniowych i naukowych,

k/ organizowanie targów zdrowia,

l/ organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie i promocji zdrowia,

m/ prowadzenie działalności  pożytku publicznego.

Pragniemy zaznaczyć, że nasza fundacja jest organizacją „non profit” i wszyscy członkowie zarządu pracują w niej społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.